Nordex SE, en tysk tillverkare av vindturbiner, noterat på Frankfurtbörsen, och världens femte största leverantör av vindkraftinstallationer tecknade för ett drygt år sedan ett s k EPC-kontrakt (totalentreprenad) för Nysäter Wind Farm på Hästkullen i Viksjö strax nordväst om Sundsvall. Kunden var Nysäter Wind AB, ett bolag som samägs av Credit Suisse (80%) samt E-ON (20%). E-ON:s andel är numera förvärvad av RWE (Tysklands näst största energikoncern)

För att utföra markentreprenaden i vindkraftparken, d v s att bygga vägar, kranplaner och turbinfundament, kontrakterades Active Works AB, ett svenskt, Stockholmsbaserat entreprenadföretag med stor erfarenhet av markentreprenader. Kontraktet med Active Works var en s k utförandeentreprenad vilket innebär att ansvar för projektering, design, konstruktion, miljö, arbetsmiljö och projektledning helt åligger beställaren, d v s Nordex.

Satsning för att jobba ikapp

Arbetet påbörjades i april 2019 där Active Works initialt påbörjade arbetet i begränsad skala under en första period då parterna låg i förhandling om ett utförande av större delen av parken. Detta initiala arbete fick benämningen LNTP (Limited Notice To Proceed) och tecknades till ett fast pris. Mobilisering av såväl material som maskiner och arbetskraft skedde med full kraft och arbetet kom igång omedelbart. Ett större antal underentreprenörer kontrakterades och Nordex var noga med att kräva hög kapacitet avseende både maskiner och mantal. Då Nordex vid denna tid redan låg långt efter den ursprungliga tidtabellen för projektet var man angelägen om att kunna köra ikapp tidplanen. För att detta skulle vara möjligt beordrades dubbla skift. Huvudavtalet som skrevs under i juni 2019 stipulerade att arbetet skulle ske i 14-dagarscykler där man tillät 11 timmars arbetsdagar. Genom att bemanna projektet i två arbetslag möjliggjordes att man kunde köra dubbla skift och således vinna tid i projektet.

Design och konstruktion skulle enligt kontraktet levereras av Nordex. Denna leverans var redan från början undermålig och förseningarna av dessa skapade stor ineffektivitet i arbetet p g a kraftigt underutnyttjande av maskiner och t o m stillestånd. Stilleståndet reglerades enligt avtal där Nordex stod kostnaden för detta. Många underentreprenörer flaggade redan från början att man övervägde att avbryta sin etablering till förmån för andra uppdrag. Nordex var dock tydliga med sina instruktioner och beordrade Active Works att bibehålla maskinkapacitet och bemanning för kontrakterad tidplan.

Nordex bristande kontrollapparat

Betalningar från Active Works till underentreprenörer för utfört arbete var en utmaning redan från början då Nordex var konsekvent sena med betalning av utfört arbete. Active Works påtalade detta tidigt men då reglering av skulder skedde löpande, om än sent möjliggjordes driften fortsatt. I augusti månad skedde ett par mindre olyckor på arbetsplatsen vilket föranledde Nordex att stoppa allt arbete med hänvisning till översyn av arbetsmiljöansvaret – som uteslutande vilade på dem själva. Detta driftstopp varade i 10 dagar. Senare under hösten, i början av oktober, förelades Nordex av Länsstyrelsen i Härnösand att åtgärda miljöarbetet med hänvisning till överträdelser av den miljökontrollplan som projektet ålagts. Detta ledde till ett nytt driftstopp som påbörjades den 3 oktober. Dessa stillestånd beslutades av Nysäter Wind AB, likväl valde Nordex att inte följa det avtal man undertecknat och ta ekonomiskt ansvar för följderna, d v s att erlägga ersättning till samtliga underentreprenörer. Under hösten hade projektet ackumulerat en fordran på över 140 mkr på beställaren Nordex. Trots påstötningar och förhandlingar vägrade Nordex reglera dessa obetalda fordringar och började istället att skylla ansvaret för de två omfattande stillestånden på sin huvudleverantör, Active
Works.

Då Nordex iklätt sig totalansvaret i detta EPC-kontrakt (Engineering, Procurement, Construction) och således ansvaret för Bas-U och Bas-P var det uppenbart att betalningsansvaret vilade på Nordex. Trots detta vägrade man erlägga ersättning. Situationen blev under hösten ohållbar för ett 30-tal mindre underentreprenörer som hotades av konkurs och ekonomisk ruin. Active Works uppvaktade såväl Credit Suisse som RWE för att påtala bristerna i Nordex organisation som föranlett denna situation, dock utan synbart resultat. Ett par dagar innan julafton 2019 träffades Active och Nordex för att resonera om situationen och försöka finna en lösning. Det blev då uppenbart att Nordex gjort en mycket grov felkalkylering av projektets totala kostnader och att man försökte komma ur avtalet med Active Works genom att pressa fram en mycket stressad finansiell situation.

Hovrätten avslår Nordex överklagan

Den 9 januari valde Active Works att begära bolaget i rekonstruktion som en skyddsåtgärd från Nordex fientliga angrepp. Den 10 januari hävde Nordex avtalet med Active, till stor del med hänvisning till rena felaktigheter. Samtidigt började nu Nordex att köpa upp ett antal underentreprenörers fakturor för att kunna ikläda sig borgenärsrollen gentemot Active Works och därigenom verka för att underkänna rekonstruktionen. Nordex försökte t o m att få rekonstruktionen ogiltigförklarad genom ett överklagande i Hovrätten. Denna begäran avslogs dock. Enligt det ursprungliga avtalet skall tvist mellan parterna avgöras i skiljenämnd. Active Works har därför påkallat ett skiljedomsförfarande genom ICC. Ärendet är registrerat och processen påbörjas i början av maj månad. Nordex har som bolag varit tydliga med att man har som avsikt att försöka driva Active Works i konkurs. Det skulle ju passande nog underlätta för Nordex då man skulle slippa betala leverantörsskulder på hundratals miljoner kronor som orsakats p g a sin egen bristande kompetens och oförmåga att driva stora entreprenadprojekt.

Frågan alla utom Nordex ställer sig är om det är acceptabelt att ett multinationellt företag våldför sig på ett lands miljöintressen och driver svenska bolag utför ruinens brant? Med vilka medel som helst och utan att bli ifrågasatt av politiker och makthavare som bländas av den miljömässigt uthålliga korrektheten som faller i vindkraftens skugga. Miljarderna rullar för att försörja Europa med el från blåsiga högplatåer i Sverige. Priset betalas av svenska småföretag och maskinentreprenörer.

Maffiametoder

Projektet har dessutom internt präglats av en hotfull kultur och stark press från Nordex – sexuella trakasserier, personangrepp och utpressningslika arbetsförhållanden. Långt från den kultur baserad på lagarbete, tillit och förtroende som svenska bolag framgångsrikt tillämpar.

För mer information och sakliga detaljer och samband, kontakta VD Göran Solig på Active Works.
E-post: goran.solig@activeworks.se
Mobil: 070-572 85 55